Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke voorwaarden standaard bedingen bevatten die van toepassing zijn op alle Contracten tussen het ITPH Facility Centers en Contractant.
 2. ITPH Facility Centers: de besloten vennootschap ITPH Facility Centers BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Grote Voort 291 te Zwolle.
 3. Activiteit: het congres, de vergadering, het evenement of enige andere activiteit ter zake waarvan een Contract wordt aangegaan.
 4. Contract: de overeenkomst tussen Contractant en ITPH Facility Centers die ontstaat door toezending door ITPH Facility Centers aan Contractant van de definitieve bevestiging, waarin de essentialia (onder meer de huurperiode en de huursom) met betrekking tot het Gehuurde zijn opgenomen alsmede deze Algemene Voorwaarden, de huisregels GDF Suez en eventueel nadere schriftelijke afspraken tussen ITPH Facility Centers en Contractant ten aanzien van de huur van één of meerdere ruimte(n) en/of bijkomende faciliteiten.
 5. Contractant: de natuurlijke- en/of de rechtspersoon die met ITPH Facility Centers een Contract sluit.
 6. Gasten: de deelnemers die deelnemen aan een door Contractant bij ITPH Facility Centers te organiseren Activiteit.
 7. Garantaantal: het door Contractant aan te geven aantal te verwachten Gasten.
 8. Gehuurde: de ruimte(n) gelegen in ITPH Facility Centers en overige faciliteiten zoals nader gespecificeerd in het Contract.
 9. Huurperiode: de in het Contract aangegeven datums en tijdstip(pen) waarop de huur van het Gehuurde begint en eindigt.
 10. Offerte: de naar aanleiding van een aanvraag van Contractant door ITPH Facility Centers uitgebrachte offerte ten aanzien van huur van één of meer ruimte(n) en/of bijkomende faciliteiten voor een bepaalde periode. Een offerte is altijd vrijblijvend en bindt ITPH Facility Centers niet.
 11. Optiebevestiging: een voorlopige reservering ten aanzien van huur van één of meer ruimte(n) en/of bijkomende faciliteiten voor een bepaalde periode. ITPH Facility Centers is gerechtigd, zolang met Contractant nog geen Contract tot stand is gekomen, de Optiebevestiging te allen tijde in te trekken.
 12. Reserveringswaarde: de in het Contract tussen Contractant en ITPH Facility Centers vastgelegde huurprijs en overeengekomen vergoedingen voor de huur van één of meerdere ruimte(n) en/of bijkomende faciliteiten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van en zijn van toepassing op alle Contracten tussen het ITPH Facility Centers en Contractant met betrekking tot ruimte(n) ten behoeve van een Activiteit en daarbij behorende faciliteiten van het ITPH Facility Centers.
 2. ITPH Facility Centers heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. De laatste versie zal te allen tijde gepubliceerd zijn op onze website.
 3. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door het ITPH Facility Centers.
 4. De toepasselijkheid van eventuele door Contractant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Het Gehuurde

 1. Tot het Gehuurde behoren uitsluitend de in het Contract omschreven ruimte(n) en de daarbij vermelde faciliteiten. Het centrale entreegebied, de overige algemeen toegankelijke ruimten en de buitenterreinen van GDF Suez behoren niet tot het Gehuurde.
 2. ITPH Facility Centers heeft het recht zo nodig in de plaats van het gehuurde een andere ruimte in huur aan te bieden, welk aanbod door Contractant dient te worden aanvaard, indien de aangeboden ruimte gelijkwaardig is aan die van het gehuurde en zonder dat ITPH Facility Centers gehouden is tot enige schadevergoeding.
 3. Het is Contractant, behoudens schriftelijke toestemming van ITPH Facility Centers, niet toegestaan:
 4. a) het Gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan omschreven in het Contract;
 5. b) het Gehuurde onder te verhuren danwel anderszins de rechten en plichten voortvloeiende uit het Contract op derden over te dragen.

Artikel 4 Aanvaarding en ontruiming van het Gehuurde

 1. Contractant aanvaardt het Gehuurde in de staat waarin dit zich bij aanvang van het Contract bevindt. De bij het einde van de Huurperiode geconstateerde gebreken worden geacht te zijn ontstaan tijdens de Huurperiode, tenzij Contractant bij aanvang van het gebruik deze gebreken bij ITPH Facility Centers heeft gemeld.
 2. Het is Contractant niet toegestaan enige verandering in, of toevoeging aan het Gehuurde aan te brengen, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het ITPH Facility Centers.
 3. De ontruiming van het Gehuurde dient te zijn voltooid uiterlijk op de in het Contract vermelde datum en tijdstip. Het Gehuurde dient alsdan geheel ontruimd en schoon te zijn opgeleverd in de toestand zoals het ter beschikking is gesteld. Indien de oplevering op het hiervoor bedoelde tijdstip niet of niet voldoende heeft plaatsgevonden, is ITPH Facility Centers gerechtigd de daarvoor noodzakelijke voorzieningen te treffen, zulks voor rekening van Contractant.
 4. Alle schade ontstaan tijdens de huurperiode aan het Gehuurde, voor zover niet door ITPH Facility Centers veroorzaakt, zal door ITPH Facility Centers voor rekening van Contractant worden hersteld.

Artikel 5 Bepalingen van openbare orde

 1. Contractant is te allen tijde verplicht het personeel van ITPH Facility Centers en/of gemachtigden van ITPH Facility Centers toegang te verlenen tot het Gehuurde.
 2. Contractant is verplicht alle voorschriften die ITPH Facility Centers, Gemeente Zwolle, Brandweer, GDF Suez en/of andere autoriteiten terzake van het Gehuurde, de Huurperiode en/of de Activiteit geven, correct na te leven. Hieronder vallen tevens de huisregels GDF Suez welke onderdeel uitmaken van het contract.
 3. ITPH Facility Centers behoudt zich te allen tijde het recht voor Contractant dwingende aanwijzingen te geven indien zulks in het belang van de (openbare) orde en veiligheid door ITPH Facility Centers, Gemeente Zwolle, Brandweer, GDF Suez en/of andere autoriteiten raadzaam wordt geacht. De maatregelen die ITPH Facility Centers daartoe onder meer kan nemen zijn het ontzeggen van de toegang aan Contractant (en/of aan zijn gasten) tot haar gebouwen en terreinen.
 4. De beveiliging van het Gehuurde gedurende de Huurperiode kan slechts geschieden door het door ITPH Facility Centers aan te wijzen beveiligingspersoneel, voor rekening van de Contractant.

Artikel 6 Publiekrechtelijke vergunningen en voorschriften

 1. Contractant dient – voor zover relevant – te beschikken over de voor de Activiteit benodigde publiekrechtelijke vergunningen.
 2. Voor het aanvragen van de benodigde vergunningen als bedoeld in lid 1 van dit artikel dient Contractant zelf zorg te dragen. ITPH Facility Centers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten of schade, van welke aard ook, als gevolg van het niet verkrijgen van de desbetreffende vergunningen c.q. het niet voldoen aan de vergunningsvoorwaarden.

Artikel 7 Catering

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de catering binnen het Gehuurde uitsluitend voorbehouden aan ITPH Facility Centers en/of GDF Suez.
 2. Het is Contractant niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken tenzij op nader overeen te komen voorwaarden door ITPH Facility Centers vooraf schriftelijk ontheffing is verleend.
 3. Restaurants, horecaverkooppunten alsmede de daarbij behorende infrastructuur behoren niet tot het Gehuurde en dienen te allen tijde voor het publiek bereikbaar te zijn, tenzij anders overeengekomen tussen ITPH Facility Centers en Contractant.

Artikel 8 Technische faciliteiten

 1. De verplaatsing van technische faciliteiten mag alleen geschieden door personeel van ITPH Facility Centers.
 2. Schade aan apparatuur als gevolg van onjuiste bediening zal op de Contractant worden verhaald.

Artikel 9 Publiciteit en reclame-uitingen

 1. Het is Contractant niet toegestaan binnen dan wel buiten in de directe omgeving van de accommodatie, waaronder toegangswegen en parkeerterreinen, voertuigen met reclame, borden, spandoeken, reclameverlichting, luidsprekers of nadere voorwerpen met het oogmerk reclame te maken van welke aard dan ook, te plaatsen, aan te brengen of te doen aanbrengen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ITPH Facility Centers.
 2. Het is Contractant evenmin toegestaan de in de accommodatie aanwezige reclame te bedekken, te verwijderen of aan het gezicht te onttrekken.
 3. Bij overtreding van het in lid 1 en lid 2 gestelde verbeurt Contractant een terstond opeisbare boete van EUR 5.000 voor elk dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ITPH Facility Centers op aanvullende schadevergoeding. Voorts is ITPH Facility Centers gerechtigd de publiciteit terstond te beëindigen c.q. te laten verwijderen voor rekening en risico van Contractant.
 4. Ten behoeve van publicitaire doeleinden is ITPH Facility Centers – in overleg met Contractant – gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te maken van de in het Gehuurde gehouden Activiteit. Tevens behoudt ITPH Facility Centers zich het recht voor een vermelding van de Activiteit op te nemen in haar jaarverslag, op haar website en/of op haar beurzen- en evenementenkalender.

Artikel 10 Verzekering

 1. Contractant is gehouden zich afdoende te verzekeren tegen alle schade die zich kan voordoen gedurende de Huurperiode. Als afdoende verzekering wordt beschouwd een verzekering die alle door ITPH Facility Centers of derden te lijden schade dekt als gevolge van de activiteiten van Contractant.

Artikel 11 Logo ITPH Facility Centers

 1. Het is een ieder verboden de (merk-)namen en/of logo’s van ITPH Facility Centers of aan haar gelieerde ondernemingen te gebruiken in welke vorm en op wat voor manier dan ook, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ITPH Facility Centers.
 2. Bij overtreding van het in lid 1 gestelde behoudt ITPH Facility Centers zich het recht voor haar naam/logo terstond te verwijderen voor rekening van de gebruiker.

Artikel 12 Garantaantal

 1. Uiterlijk vijf werkdagen vóór aanvang van de Activiteit dient Contractant opgave van het Garantaantal aan ITPH Facility Centers te doen. Wijzigingen binnen vijf werkdagen vóór aanvang van de Activiteit die leiden tot aanpassing van het aantal gasten naar beneden van het Garantaantal worden door ITPH Facility Centers geaccepteerd met dien verstande dat ITPH Facility Centers het eerder overeengekomen Garantaantal (als uiterlijk vijf werkdagen vóór aanvang van de Activiteit overeengekomen) in rekening zal brengen bij Contractant. Indien ten tijde van de Activiteit blijkt.

dat het daadwerkelijk aantal gasten naar beneden afwijkt van het Garantaantal wordt te allen tijde het Garantaantal in rekening gebracht bij Contractant.

 1. Afwijkingen naar boven van het Garantaantal binnen vijf werkdagen vóór aanvang van de Activiteit worden geaccepteerd onder voorbehoud van voldoende capaciteit en voorraad. ITPH Facility Centers zal haar rekening naar rato van het aantal extra Gasten verhogen. Indien ten tijde van de Activiteit blijkt dat het daadwerkelijk aantal Gasten naar boven afwijkt van het Garantaantal wordt het daadwerkelijk aantal Gasten in rekening gebracht bij Contractant.

Artikel 13 Annulering door Contractant

 1. Bij annulering van een reservering door Contractant van het Gehuurde met een capaciteit tot 250 Gasten is Contractant een overeenkomstig dit artikel opgenomen percentage van de Reserveringswaarde verschuldigd aan ITPH Facility Centers:
 2. a) annuleringen meer dan 14 dagen of langer van te voren van de eerste dag van de Huurperiode zijn kosteloos;
 3. b) annuleringen minder dan 14 dagen maar meer dan 7 dagen voor aanvang van de eerste dag van de Huurperiode kosten 50% van het gehuurde;
 4. c) annuleringen minder dan 7 dagen voor aanvang van de eerste dag van de Huurperiode kosten 100% van het Gehuurde;
 5. d) annuleringen minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de eerste dag van de Huurperiode kosten 100% van de kosten voor de gereserveerde ruimte en 100% van de kosten voor de gereserveerde bijkomende faciliteiten.

Artikel 14 Annulering door ITPH Facility Centers

 1. ITPH Facility Centers behoudt zich het recht voor op grond van bijzondere omstandigheden (zoals overmacht in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen doch daartoe niet beperkt tot brand, nationale ramp, rellen, stakingen, oorlog en terreur) het Contract te annuleren.
 2. Contractant kan geen aanspraak maken op vergoeding van enigerlei kosten of schade die door annulering of wijziging als in het vorige lid bedoeld is ontstaan.

Artikel 15 Betalingscondities

 1. Betaling van de huurprijs en overige bijkomende kosten, dient zonder enige korting, schuldvergelijking of verrekening, te geschieden uiterlijk op de in de factuur van ITPH Facility Centers vermelde vervaldata en indien geen vervaldata wordt genoemd uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 2. Bij gebreke van (volledige) betaling binnen de in artikel 3.1 gestelde termijn is Contractant van rechtswege in verzuim en heeft ITPH Facility Centers zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist het recht:
 3. a) haar verplichtingen uit hoofde van het Contract op te schorten en tot invordering van de verschuldigde bedragen over te gaan en alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke te incasseren. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gesteld op 15% van het openstaande bedrag; dan wel;
 4. b) het Contract door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden. Contractant is in dit geval gehouden tot betaling van een vergoeding gelijk aan de Reserveringswaarde, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de uiterste betaaldatum van de factuur zoals bepaald in lid 1 van dit artikel, onverminderd het recht van ITPH Facility Centers om verdere schadevergoeding te vorderen.
 5. ITPH Facility Centers is te allen tijde gerechtigd – tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van Contractant uit het Contract - een waarborgsom van Contractant te vorderen. ITPH Facility Centers is gerechtigd alle vorderingen die zij krachtens het Contract op Contractant heeft of krijgt, voor zover mogelijk te verhalen op de waarborgsom, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

Artikel 16 Overige

 1. Contractant dient ITPH Facility Centers tenminste 14 dagen voor het begin van de Huurperiode in kennis te stellen van de verwachte komst van bijzondere gasten, zoals leden van het Koninklijk Huis en hoogwaardigheidsbekleders op ministerieel niveau. Contractant is gehouden zorg te dragen voor een passende ontvangst van haar gasten en dient in overleg met ITPH Facility Centers adequate veiligheidsmaatregelen te nemen.
 2. ITPH Facility Centers is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door het Contractant, diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
 3. Indien er meerdere Contractanten zijn, zijn deze allen hoofdelijk verbonden voor al hetgeen uit of in verband met de Contract verschuldigd is.
 4. Contractant kan zich nimmer beroepen op een door of namens ITPH Facility Centers mondeling gedane toezegging, tenzij ITPH Facility Centers deze toezegging schriftelijk heeft bevestigd.
 5. Alle geschillen die ontstaan tussen ITPH Facility Centers en Contractant naar aanleiding van het Contract, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door een bevoegde rechter.
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.